هفته مقدس و ایستر سال ۲۰۲۱ در کلیسای سنت چاد و سنت مارک

لطفا از دستورالعمل های مراسم پرستشی حضوری در دوران شیوع ویروس کرونا پیروی کنید

%d